zondag 20 maart 2016

Zweten met ICT

Samenvatting:

Professor Jozef Colpaert (UA) schrijft in een artikel over de zin en onzin van technologie in de klas. Het artikel is ontstaan als een reactie op de resultaten van het Oeso-rapport over het leereffect van ICT.  Daaruit blijkt dat technologie in de klas geen rechtsreeks effect heeft op leren. Het is immers nog nooit aangetoond dat technologie een direct, meetbaar en veralgemeenbaar effect heeft.


Hij vindt het dan ook zinloos om leerkrachten te verplichten bepaalde ICT te gebruiken. Er wordt in het huidige leerklimaat ook  steeds vaker verwacht dat ICT in lessen geïntrigeerd worden. Ook wanneer de leerkracht in kwestie hier zelf liever niet voor opteert, of niet capabel is om hier goed gebruik van te maken.

Volgens Professor Colpaert kan ICT wel degelijk een belangrijke rol spelen in de schoolomgeving. Hij stelt dat de leeromgeving wordt gecreëerd om de best mogelijke resultaten te bereiken.
Deze leeromgeving  steunt op de (verschillende) leerinhouden, de infrastructuur van de school en de technologie. 

Hoe groot het leereffect van deze leeromgeving is,  hangt af van de mate waarin deze is ontworpen op een methodologisch verantwoorde manier.
De technologie in onderwijs oefent dus geen rechtsreeks effect uit op de hersenen, maar technologie kan ons helpen om de leeromgeving versterken.


Technologie in de klas ?
Technologie: de wereld evolueert en zodoende ook de technologie. Ikzelf ben opgegroeid met concepten zoals het internet (world wide web), een gsm of smartphone. Vele leerkrachten die nu in het onderwijs staan zijn dit echter niet.

In de blog: "Is smartschool wel zo smart?" van Cosey Claes , staat er te lezen dat 9 op de 10 scholen smartschool gebruiken. Ook interactieve borden hebben hun intrede in het Vlaamse Onderwijs niet gemist.  Het mag dus duidelijk zijn dat vele scholen gebruik maken van ICT in hun leeromgeving.
De vraag die zich dan automatisch stelt: levert dit ook resultaten op?

" Als elke leerling een basisniveau in begrijpend lezen en wiskunde bereikt, zal dat in onze digitale wereld meer bijdragen tot gelijke kansen dan simpelweg de toegang tot hoogtechnologische apparaten en diensten te vergroten of te subsidiëren", zegt de studie. (Knack : OESO: 'Leerlingen die meest met computer werken, hebben slechtste resultaten, 15/09/2015')


In het artikel gepubliceerd in KNACK, dat de studie van de OESO bespreekt, ziet men dat het toegang hebben tot technologische apparaten, niet per se leidt tot een beter onderwijs. Men moet dus zeer goed afwegen of de ICT een positieve bijdrage levert ja dan nee.

De titel van het artikel is zeer negatief, daarom ben ik verder gaan zoeken naar het OESO rapport zelf.
Wanneer men het betreffende rapport bekijkt, krijgt men een meer genuanceerd beeld te zien. Men is dus gaan kijken naar het effect van technologie op de onderwijskwaliteit. Dit deed men door na te gaan welke technologie voorhanden is, en hoe goed ze scoren op de PISA testen. 

In een slideshow op de website van OESO verduidelijken ze zeer mooi de bevindingen van deze studie. Daar besluiten ze dat studenten eerst moeten worden uitgerust met de basis taal- en rekenvaardigheden. Waarna ze volledig kunnen participeren in de gedigitaliseerde samenleving van de 21ste eeuw.Conclusie:
Technologie heeft zijn plaats in het onderwijs, toch is het zeker niet zaligmakend. Men moet er volgens mij over waken dat deze technologie aanzien wordt als ondersteuning van de leeromgeving. Wanneer technologie gebruikt wordt in lessen, enkel met het doel om technologie te gebruiken, is men verkeerd bezig.

Of technologie bijdraagt aan de leeromgeving of niet, hangt dan ook sterk af van hoe de desbetreffende leerkracht deze technologie implementeert in zijn lessen. 

Leerkrachten die niet mee zijn in het technologieverhaal, verplichten om (bepaalde) technologie te gebruiken in hun lessen zorgt naar mijn mening alleen maar voor frustraties. Zo bijvoorbeeld de leerkracht die er zeer veel tijd in steekt om er iets leuks van te maken, en dan de technologisch begaafdere jongere die bij zichzelf eigen denkt: Ik kan dit beter!  
Technologie ?  JA, maar enkel in de juiste context!

Bronnen:

Artikels:
De standaard: Laat leraars zelf hun ICT kiezen. (18/9/2015, p 37)
Geraadpleegd via: http://academic.gopress.be/Public/index.php?page=archive-article&issueDate=2015-09-18&articleOriginalId=destandaardvumd3189cca-5d36-11e5-a78d-5d31faf3b08f18092015-00000&q=onderwijstechnologie&pageNr=37

De knack: Oeso: 'leerlingen die het meest met computer werken hebben slechtste resultaten. (15/09/2015)  
Geraadpleegd via :http://www.knack.be/nieuws/wereld/oeso-leerlingen-die-meest-met-computer-werken-hebben-slechtste-resultaten/article-normal-605283.html
Andere bronnen:
website OECD: http://www.oecd.org/education/school/Students-Computers-Learning-Making-the-Connection-Infographic%20.pdf  (geraadpleegd op 20/03/2016)


Slideshow OECD: http://www.slideshare.net/OECDEDU/students-computersand-learningmaking-the-connection-andreas-schleicher-director-oecd-directorate-for-education-and-skills?ref=http://www.oecd.org/publications/students-computers-and-learning-9789264239555-en.htm (geraadpleegd op 20/03/2016)

3 opmerkingen:

 1. Verplichten tot het gebruik van ICT: neen!
  Verplichten tot kennisverwerving van ICT: ja!

  Ik ga akkoord met de mening van Jens Lynen die stelt dat het verkeerd is om technologie te gebruiken enkel en alleen om de technologie te gebruiken. Het inzetten van technologie dient inderdaad gekaderd te zijn in een ruimere context alvorens het voor leerwinst zal zorgen bij de leerlingen. Ik ben het dan ook eens dat je leerkrachten niet kan verplichten om technologie te gebruiken tijdens hun lessen.

  Anderzijds vind ik dat een school de leerkrachten wel kan en zelfs moet verplichten om trainingen te volgen om hun ICT-vaardigheden verbeteren. Een leerkracht die niet op de hoogte is van de IT-mogelijkheden, zal deze immers nooit gebruiken. In een wereld die razendsnel verandert en waarin IT een steeds belangrijkere rol begint te spelen, dien je als individu (jong of oud) continu bij te leren en nieuwe kennis op te doen. Dat is in het bedrijfsleven zo en ik vind dat dat in het onderwijs ook zo zou moeten zijn. Je kan niet verwachten van je leerlingen dat ze een hele reeks aan ICT-vaardigheden hebben, als de helft van het lerarenkorps deze zelf niet heeft.

  Hoe deze vormingen georganiseerd dienen worden en wanneer deze zouden moeten plaatsvinden, is dan weer een andere vraag. In mijn mening draagt de school hier een verantwoordelijkheid en kan deze op een laagdrempelige manier de juiste opleidingen voorzien voor de leerkrachten: een IT-coördinator die na de lessen een aantal vormingen geeft zou zo al een eerste stap in de goede richting zijn.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Voor een groot deel ga ik helemaal akkoord met Jens en Celine. Technologie moet inderdaad ingezet worden om leerwinst te creëren. In dit opzicht zie ik het wel in twee richtingen, namelijk het leren gebruiken van ICT en het gebruiken van ICT om de leerstof te verwerken. Leerlingen kunnen in mijn ogen ook inhoudelijk minder uitdagende opdrachten uitvoeren om op die manier met ICT te leren omgaan. Nog beter is uiteraard om de twee met elkaar te combineren.

  Persoonlijk heb ik nogal moeite met het woord 'verplichten'. Het is inderdaad wenselijk dat leerkrachten de dag van vandaag een zekere kennis inzake ICT hebben. Dit getuigt van een leergierige houding, wat volgens mij onontbeerlijk is bij leerkrachten. Anderzijds vind ik het moeilijk om leerkrachten - die het al zo druk hebben met alle andere zaken - verplicht naar vormingen te sturen. De generatie leerkrachten die totaal geen besef heeft van ICT is stilaan aan het 'uitsterven' (akkoord, niet iedereen van de nieuwe generatie is een ICT-freak, maar wij zijn er wel mee opgegroeid) en ik vraag me af of het wenselijk is om die personen dan te forceren in het ICT-verhaal. 9 op de 10 scholen gebruikt inderdaad Smartschool, wat wil zeggen dat al die leerkrachten willens nillens al hiermee mee moeten.

  Tenslotte weet ik ook niet of vormingen wel de geschikte methode is om ICT tot bij de leerkrachten te brengen. Ik denk hierbij meteen aan het woord 'differentiatie'. Zelf ben ik bijvoorbeeld iemand die het liever zelf uitdoktert (trial and error) en indien nodig hulp vraagt. De motivatie om met ICT bezig te zijn, is bij mij dan veel hoger.
  ICT is belangrijk en niet te negeren de dag van vandaag, maar ik zou opletten dat we het niet in elkaars strot gaan duwen.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Ik ben het grotendeels eens met Jens, Celine en Cosey. De rol van ICT in het onderwijs wordt steeds belangrijker en ik ben ook van mening dat het inzetten van onderwijstechnologie is bedoeld om het leerrendement te vergroten. Ik ben het met Celine eens dat leraren verplicht moeten worden tot kennisverwerving van ICT, maar dat het geen goed idee is om leraren te verplichten om gebruik te maken van onderwijstechnologie.

  Het lijkt mij een goed idee om het gebruik van ICT vanuit meerdere perspectieven te bekijken. Om het leerrendement van leerlingen te optimaliseren, is het volgens mij belangrijk om de talenten van leraren te benutten, rekening houdend met de leerstijlen van de leerlingen en met inachtneming van het schoolbeleid betreffende onderwijstechnologie. Verschillende factoren spelen dus een rol in deze beslissing. Ik vind de suggestie van Celine (het benoemen van een IT-coördinator) een goed idee. Een ander voorbeeld kan zijn co-teaching, waar leraren van elkaar kunnen leren. In mijn blog van 5 april 2016 (de plaats van onderwijstechnologie binnen de lerarenopleiding) verwijs ik naar een initiatief van de HAN hogeschool in Nederland. Deze Hogeschool heeft een laboratorium opgericht met een simulatieklaslokaal waar leraren onderwijstechnologie kunnen testen. Dit is ook een goede manier om in een veilige omgeving kennis te verwerven van ICT.

  BeantwoordenVerwijderen